Novinky

Výzva na predkladanie cenových ponúk (podlimitné zákazky) "Chodník pre chodcov Hybe - sever."

Oznámenie o zrušení verejnej súťaže vyhlásenej vo vestníku č. 101/2014 zo dňa 27.05.2014 pod č.j. 9205-WYP

Stavba : Chodník pre chodcov Hybe - Sever
Verejný obstarávateľ : OBEC HYBE
Postup bol zrušený v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. podľa §46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená

Dôvodom zrušenia verejného obstarávania je nesúlad projektovej dokumentácie vo vzťahu k jednotlivým objektom a tým aj k stanoveniu predpokladanej ceny zákazky.

Oznámenia o začatí územného konania.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí z dňa 3.3.2014 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Jeho znenie si môžete stiahnuť tu VZN č.2/2014.

Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút obce Hybe a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hybiach. Tieto dokumenty si môžete pozrieť TU.

Podľa § 34 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Hybe zvoláva

verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti "IBV Hybe - Peňažné"

na deň 12.02. 2014 o 16,00 hod.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí z dňa 13.1.2014 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektro odpadov z domácností. Jeho znenie si môžete stiahnuť tu VZN č.1/2014.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.