6:30

 • Otvorenie MŠ, schádzanie detí
 • Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí
 • Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • Pohybové a relaxačné cvičenie

9:00-9:30

 • Osobná hygiena, desiata

9:30

 • Edukačné aktivity - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti , Pobyt vonku - vychádzka, školský dvor

12:00-12:30

 • Osobná hygiena , Obed

12:30-14:15

 • Osobná hygiena - Odpočinok

14:15-14:30

 • Relaxačné cvičenia , hygiena

14:30 - 14:50

 • Olovrant

14:50-16:00

 • Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.