Knižnica sa nachádza na Obecnom úrade v Hybiach.

Knihovníčka: Viera Rajniaková

Výpožičná doba:

Pondelok 15:15 – 17:15

Štvrtok 15:15 – 17:15

Knižničný poriadok

1. Obecná knižnica je prístupná každému občanovi, ktorý bude dodržiavať knižničný poriadok.

2. Knihy sa požičiavajú na čitateľský preukaz platný 12 mesiacov odo dňa vystavenia. Preukaz vystaví knihovníčka za poplatok:

  • žiaci, študenti, učni - 0,33 €
  • dospelí, dôchodcovia a ostatní čitatelia - 0,66 €

3. Požičanú knihu je čitateľ povinný vrátiť do štyroch týždňov, ak predtým neupozornil knihovníčku, na akú dobu chce výpožičku predĺžiť.

4. Za oneskorené upomienkové vrátenie požičanej knihy platí čitateľ pokutu:

1.Upomienka - 0,33 €
2.Upomienka - 1,00 €
3.Upomienka - 2,00 €

5. Čitateľ je povinný :

  • vypožičané knihy vrátiť v nepoškodenom stave
  • nepožičiavať knihy iným osobám
  • oznámiť knihovníčke stratu alebo poškodenie knihy

6. Stratenú alebo poškodenú knihu je čitateľ povinný nahradiť tým istým titulom alebo zaplatiť trojnásobok jej pôvodnej hodnoty.

7. Za hrubé porušovanie knižničného poriadku môže knihovníčka zrušiť právo čitateľa na ďalšie vypožičiavanie kníh.

8. Knihy sa vypožičiavajú v pracovné dni pondelok a štvrtok od 15:15 do 17:15.

9. Knižničný poriadok obecnej knižnice schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 13.1.2014 uznesením č. 7/2014 s platnosťou od 1.1.2014.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.