Vytlačiť
Návštevy: 2141

Podľa § 34 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Hybe zvoláva

verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti "IBV Hybe - Peňažné"

na deň 12.02. 2014 o 16,00 hod.