Vytlačiť
Návštevy: 1850

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí z dňa 13.1.2014 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektro odpadov z domácností. Jeho znenie si môžete stiahnuť tu VZN č.1/2014.