Prihlásenie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na obstaranie tovarov, služieb a prác

verejného obstarávateľa Obec Hybe, Hybe 2, 03231 Hybe

IČO: 00315231 DIČ: 2020581376

P.č. Názov zákazky Opis predmetu zákazky Predpokladaná hodnota zákazky
(bez DPH)
Zverejnenie zákazky Zmluva / Objednávka
1. Splašková a dažďová kanalizácia, ZŠ a MŠ Hybe Podľa projektovej dokumentácie 29 667,68 € 1.8.2013 Zmluva o dielo
2. Dodávka a montáž svietidiel v ZŠ   1 300,00 € 1.8.2014 Objednávka
3. Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného úradu Podľa výkazu výmer 10 000,00 € 7.10.2013 Zmluva o dielo
4. Prístupový chodník k MŠ Hybe   2 800,00 € 30.10.2013 Objednávka
5. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v Hybiach   6 100,00 € 9.11.2013 Objednávka
6. Palivo české uhlie hnedé 1 500,00 € 28.11.2013 Objednávka
 7. Palivo nákup hnedého uhlia-českého na rok 2014 v predpokladanom objeme celkovom 70 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce 10 300,00 € 16.1.2014 Objednávka
8. Chodník pre chodcov Hybe Sever uskutočnenie stavebných prác na stavbu 116876.884 € 23.5.2014 Zmluva o dielo
9. Chodník pre chodcov Hybe Sever postup zadávania zákazky bol zrušený z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer a tým aj s určením  chybnej predpokladanej ceny zákazky   zverejnenie zrušenia zákazky 4.6.2014  
10. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul.Žiškova, ul.Palatínych, ul Medzi vody uskutočnenie stavebných prác 35961,78 € 15.7.2014 Zmluva o dielo
11. Chodník pre chodcov hybe Sever uskutočnenie stavebných prác 198361,49 14.7.2014 Zmluva o dielo
12. Oprava kamerového systému - 1 etapa oprava existujúceho kamerového systému   2.9.2014 Objednávka
13. kúpiť stoličky nákup tovaru- stolov   5.12.2014 Objednávka
14. odmietnuť toho, kto vývoz TKO 1x týždenne cca 5500 kg , 400ks 110 l nádob   22.1.2015 Zmluva
15. Palivo nákup hnedého uhlia-českého na rok 2015 v predpokladanom objeme celkovom 70 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce   2.2.2015 Objednávka
16. Nákup športovej výbavy pre futbalový oddiel v Hybiach  oblečenie a športovbé vybavenie pre deti , dorast a dospelých členov futbalového oddielu podľa zoznamu    10.2.2015  Objednávka
 17.  Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Hybiach  vypracovanie projektovej dokumentácie    25.2.2015  Objednávka
18. Stavebné úpravy budovy Kultúrneho domu v hybiach vypracovanie projektovej dokumentácie   21.7.2015 ZOD
19. Domové vjazdy Sever  stavebné práce   22.7.2015 ZOD
20.   Chodník pri škole Hybe  uskutočnenie stavebných prác, udržiavacie práce na existujúcej spevnenej ploche a úprava okolia  8564,18 €  23.7.2015  ZOD
21. Predĺženie kanalizácie DN500mm stavieb práce 2586,89 € 28.8.2015 Objednávka
22 Osadenie betónových rúr DN 800mm do miestneho potoka stavebné práce 8093,60 € 28.8.20145 Objednávka
23 Prenájom stanu, lavíc a anafukovacích atrakcií služby 4500 € 1.9.2015 Objednávka
 24.  Nákup traktorovej kosačky      29.10.2015  Objednávka
25. Palivo nákup hnedého uhlia-českého na rok 2016 v predpokladanom objeme celkovom 70 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce   8.1.2016 Objednávky
26.  Správa registratúry služba 1241,88 € 25.1.2016 Objednávka
27. Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Jericha stavebné práce 30796,09 € 24.6..2016 Zmnluva o dielo
28. Stavebné úpravy a udržiavacie práce v miestnostiach "bývalý bar" a sociálne zariadenia v objekte Kultúrneho domu v Hybiach stavebné práce 6000 € 1.7.2016 Objednávka
29. Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Hybe Práce 10000 € 7.7.2016 Objednávka
30. Stavebné úpravy okenných otvorov na objekte Kultúrneho domu v Hybiach  stavebné práce 5000-8000 € 5.8.2016 Objednávka
31 Oprava budovy Kultúrneho domu v Hybiach stavebné práce 17000-21000 € 6.9.2016 ZOD
32. Prekrytie mlynského náhonu stavebné práce 23770,10€ 7.12.2016 ZOD
33. Palivo nákup hnedého uhlia-českého na rok 2017 v predpokladanom objeme celkovom 70 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce   18.1.2017 Objednávky
 34.  Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice  stavebné práce      ZOD
35. Zberný dvor a stojiská Hybe stavebné práce  48757,94€  30.7.2017 ZOD
36.  Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe služby  16505,35  19.9.2o17 ZOD
37. Zberný dvor a stojiská Hybe - externý manažment Manažment k projektu v rámci OP Ľudské zdroje  POLZ-PO6-SC611-2017-1 - služba 4925,00€ 20.9.2017 Zmluva o poskytovaní služieb
38 Zberný dvor a stojiská Hybe - drvič odpadu pre zberný dvor tovar,služba - EKS 16120€ s DPH 15.11.2017 Kúpna zmluva
39. Zberný dvor a stojiská Hybe - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky Tovar, služba - EKS 7450€ s DPH 24.11.2017 Kúpna zmluva
40. Zberný dvor astojiská Hybe -Dopravné prostriedky pre zberný dvor Tovar, služby - EKS 80827,60 € s DPH 27.11.2017 Kúpna zmluva
41. Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Hybe-Medz vodami -vodovod stavebné práce 18459,92 s DPh   ZOD
42. Nákup hnedého uhlia nákup hnedého uhlia-českého na rok 2018v predpokladanom objeme celkovom 6 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce 4916,34 bez DPH 22.1.2018 Objednávka
43. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach stavebné práce  86517,84 9.7.2018 ZOD
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem