Oznamy

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona.

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na následovnom linku.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 pism. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v dňoch 29.6.2016 a 30.6. 2016 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Plánované obmedzenie distribúcie elektriny pre odberné miesta v našej obci si môžete pozrieť v týchto súboroch :

Pridané nové a aktualizované Všeobecne záväzné nariadenia , všeobecné dokumenty.

Obec Hybe ponúka na prenájom nebytové priestory - budova pre obchod a služby- predajňa mäsa , Hybe č. 16 na pozemku č. KN 12/1 v Hybe za účelom predaja mäsa a mäsových výrobkov.

Oznámenie o začatí stavebného konania podl'a § 61 ods. 1 zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Dňa 18.12.2015 podalo Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe, so sídlom 032 31 Hybe 519, žiadost o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom v úseku Úvratec - Kundrátovo" na pozemku parc. č. KN-C 4958 katastrálne územie Hybe.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem