Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014
 Obľúbený

ktorým sa meni a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014
 Obľúbený

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014
 Obľúbený

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014
 Obľúbený

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektro odpadov z domácností

 
 
Powered by Phoca Download
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.