Verejné obstarávanie

Oznárnenie o začati územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podl'a § 36 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavehnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu.

Dňa 19.04.2017 bola podaná žiadosť na Obec Hybe , žiadateľov Ing. arch. Martina Bobáka, 1.mája č.1544/92, 031 01 Liptovský Mikuláš a Igora Kaliskébo, Na Sihoti 2069/22, 026 01 Dolný Kubín vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: "Stavebné úpravy a nadstavba rekreačnej chaty" na pozemku parc.č. KN-C 4553 v kat. území Hybe. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie , ktoré sa zlučuje s územným konaním.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.