Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na obstaranie tovarov, služieb a prác

verejného obstarávateľa Obec Hybe, Hybe 2, 03231 Hybe

IČO: 00315231 DIČ: 2020581376

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 17.
18.
19.
20. 
21.
22
23
 24.
25.
26. 
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
 34.
35.
36. 
37.
38
39.
40.
41.
42.
43.
Názov zákazky
Splašková a dažďová kanalizácia, ZŠ a MŠ Hybe
Dodávka a montáž svietidiel v ZŠ
Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného úradu
Prístupový chodník k MŠ Hybe
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v Hybiach
Palivo
Palivo
Chodník pre chodcov Hybe Sever
Chodník pre chodcov Hybe Sever
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul.Žiškova, ul.Palatínych, ul Medzi vody
Chodník pre chodcov hybe Sever
Oprava kamerového systému - 1 etapa
kúpiť stoličky
odmietnuť toho, kto
Palivo
Nákup športovej výbavy pre futbalový oddiel v Hybiach
 Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Hybiach
Stavebné úpravy budovy Kultúrneho domu v hybiach
Domové vjazdy Sever 
 Chodník pri škole Hybe
Predĺženie kanalizácie DN500mm
Osadenie betónových rúr DN 800mm do miestneho potoka
Prenájom stanu, lavíc a anafukovacích atrakcií
 Nákup traktorovej kosačky
Palivo
Správa registratúry
Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Jericha
Stavebné úpravy a udržiavacie práce v miestnostiach "bývalý bar" a sociálne zariadenia v objekte Kultúrneho domu v Hybiach
Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Hybe
Stavebné úpravy okenných otvorov na objekte Kultúrneho domu v Hybiach
Oprava budovy Kultúrneho domu v Hybiach
Prekrytie mlynského náhonu
Palivo
 Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice
Zberný dvor a stojiská Hybe
Rozšírenie kamerového systému v obci Hybe
Zberný dvor a stojiská Hybe - externý manažment
Zberný dvor a stojiská Hybe - drvič odpadu pre zberný dvor
Zberný dvor a stojiská Hybe - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Zberný dvor astojiská Hybe -Dopravné prostriedky pre zberný dvor
Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Hybe-Medz vodami -vodovod
Nákup hnedého uhlia
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach
Opis predmetu zákazky
Podľa projektovej dokumentácie
 
Podľa výkazu výmer
 
 
české uhlie hnedé
nákup hnedého uhlia-českého na rok 2014 v predpokladanom objeme celkovom 70 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce
uskutočnenie stavebných prác na stavbu
postup zadávania zákazky bol zrušený z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer a tým aj s určením  chybnej predpokladanej ceny zákazky
uskutočnenie stavebných prác
uskutočnenie stavebných prác
oprava existujúceho kamerového systému
nákup tovaru- stolov
vývoz TKO 1x týždenne cca 5500 kg , 400ks 110 l nádob
nákup hnedého uhlia-českého na rok 2015 v predpokladanom objeme celkovom 70 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce
 oblečenie a športovbé vybavenie pre deti , dorast a dospelých členov futbalového oddielu podľa zoznamu
 vypracovanie projektovej dokumentácie
vypracovanie projektovej dokumentácie
stavebné práce
 uskutočnenie stavebných prác, udržiavacie práce na existujúcej spevnenej ploche a úprava okolia
stavieb práce
stavebné práce
služby
 
nákup hnedého uhlia-českého na rok 2016 v predpokladanom objeme celkovom 70 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce
služba
stavebné práce
stavebné práce
Práce
 stavebné práce
stavebné práce
stavebné práce
nákup hnedého uhlia-českého na rok 2017 v predpokladanom objeme celkovom 70 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce
 stavebné práce
stavebné práce
služby
Manažment k projektu v rámci OP Ľudské zdroje  POLZ-PO6-SC611-2017-1 - služba
tovar,služba - EKS
Tovar, služba - EKS
Tovar, služby - EKS
stavebné práce
nákup hnedého uhlia-českého na rok 2018v predpokladanom objeme celkovom 6 ton, rozdelenom na jednotlivé nákupy podľa potreby obce
stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky
(bez DPH)
29 667,68 €
1 300,00 €
10 000,00 €
2 800,00 €
6 100,00 €
1 500,00 €
10 300,00 €
116876.884 €
 
35961,78 €
198361,49
 
 
 
 
 
 
 
 
 8564,18 €
2586,89 €
8093,60 €
4500 €
 
 
1241,88 €
30796,09 €
6000 €
10000 €
5000-8000 €
17000-21000 €
23770,10€
 
 
 48757,94€
 16505,35
4925,00€
16120€ s DPH
7450€ s DPH
80827,60 € s DPH
18459,92 s DPh
4916,34 bez DPH
 86517,84
Zverejnenie zákazky
1.8.2013
1.8.2014
7.10.2013
30.10.2013
9.11.2013
28.11.2013
16.1.2014
23.5.2014
zverejnenie zrušenia zákazky 4.6.2014
15.7.2014
14.7.2014
2.9.2014
5.12.2014
22.1.2015
2.2.2015
 10.2.2015
 25.2.2015
21.7.2015
22.7.2015
 23.7.2015
28.8.2015
28.8.20145
1.9.2015
 29.10.2015
8.1.2016
25.1.2016
24.6..2016
1.7.2016
7.7.2016
5.8.2016
6.9.2016
7.12.2016
18.1.2017
 
 30.7.2017
 19.9.2o17
20.9.2017
15.11.2017
24.11.2017
27.11.2017
 
22.1.2018
9.7.2018
Zmluva / Objednávka
Zmluva o dielo
Objednávka
Zmluva o dielo
Objednávka
Objednávka
Objednávka
Objednávka
Zmluva o dielo
 
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Objednávka
Objednávka
Zmluva
Objednávka
 Objednávka
 Objednávka
ZOD
ZOD
 ZOD
Objednávka
Objednávka
Objednávka
 Objednávka
Objednávky
Objednávka
Zmnluva o dielo
Objednávka
Objednávka
Objednávka
ZOD
ZOD
Objednávky
 ZOD
ZOD
ZOD
Zmluva o poskytovaní služieb
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
ZOD
Objednávka
ZOD
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.