Oznámenie o ukončení verejného obstarávania na obstaranie tovarov, služieb a prác

verejného obstarávateľa Obec Hybe, Hybe 2, 03231 Hybe

IČO: 00315231  DIČ: 2020581376

P.Č. Predmet VO - zákazka Hodnota (bez DPH) Hodnota (s DPH) Zmluva / objednávka Úspešný uchádzač (názov, adresa, IČO) Obdobie trvania zmluvy / objednávky Poznámka
1. Splašková a dažďová kanalizácia, ZŠ a MŠ Hybe

24902,24 € 29882,68 € ZOD 11/2013 Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s. r.o., Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:31596436 Termín ukončenia do 16.kalendárnych dní od odovydania a prevzatia staveniska ZOD podpísaná 15.8.2013
               
2. Dodávka a montáž svietidiel v ZŠ Hybe 1088,10 € 1305,72 € Obj. č.20130096 ELKO, spl. s r.o. , kojatice 18, Prevádzka Budovateľská 55, 08001 Prešov, IČO: 31651348    
3. Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného úradu  8474,26 €  10169,12 € ZOD 16/2013 Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s. r.o., Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:31596436 Termín ukončenia do 40.kalendárnych dní od odovydania a prevzatia staveniska

 ZOD  podpísaná 21.10.2013

4. Prístupový chodník k MŠ Hybe  2315,65 €  2778,78 €

Obj.

č.20130127

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s. r.o., Moyzesova 184, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:31596436    
5. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v Hybiach 5005,96 € 6007,15 €

Obj.

č. 2130126

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732    
 6.  Palivo- české uhlie hnedé  1254,88 €  1505,86 € Obj. č. 20130157  Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924    
7.  Nákup hnedého uhlia- českého   913,54 €  1096,25 € Obj.20140015 Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924    
8. Chodník pre chodcov Hybe Sever -uskutočnenie stavebných prác           postup zadávania zákazky bol zrušený dňa 4.6.2014 z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer a tým aj s určením predpokladanej ceny zákazky 
9. Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul.Žiškova, paltínych a Medzi vodami 29725,13€ 35670,16€ ZOD 4909.4070037MTK EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518    
10. Chodník pre chodcov Hybe - sever 132634,78€ 159161,74€ ZOD421063/2014 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732    
11. Oprava kamerového systému 1 etapa 2417,68€ 2901,22€ Obj.20140116 Deltech a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582    
12. Nákup stolov 1552€ 1862,40€ Obj. Drevona Group s.r.o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO: 45895856    
13 Odvoz TKO   1566,28€/mesiac Zmluva Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00315494    
14. Nákup hnedého uhlia- českého   11 186€ Objednávky podľa nákupov Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924    
15. Nákup športovej výbavy pre futbalistov v Hybiach   7897,88€ Obj.10/2015 AG sport s.r.o., Šípošovské Kračany 312, 930 03 Kostolné Kračany, IČO:45951601    
16. Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Hybiach - vypracovanie PD   4300€ Obj.19/2015 Ing.arch. Tatiana Petrulová, 032 31 Hybe 580, IČO:48015270    
17 Stavebné úpravy budovy Kultúrneho domu v Hybiach - vypracovanie PD 2564€ 2564€ ZOD z 3.9.2015 Ing.arch. Emil Hudeček, Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563732    
18. Domové vjazdy Sever 23403,14€ 28083,77€ ZOD121 028/2015 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732    
19. Chodník pri škole Hybe 6744,67€ 8093,60€ ZOD 121 037/2015 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732    
20. Predĺženie kanalizácie DN500mm 2155,74€ 2586,89€ Objednávka 59/2015 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732    
21. Osadenie betónových rúr DN800mm do miestneho potoka 2910,16€ 3492,19€ Objednávka 60/2015 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732    
22. Prenájom stanu, lavíc a nafukovacích atrakcií 3750€ 4500€ Objednávka 97/2015 Ľubomír Urban - Agentúra PANTER, Pd Stráňou 399, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 41898605    
23.  Traktorová kosačka   1699€ Obj. Merkur Slovakia, Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:36415685    
24. Nákup hnedého uhlia- českého   4411,80€ Objednávky podľa potreby počas roka 2016 Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924    
25. Správa registratúry 1241,88€ 1490,26€ Objednávka 2/2016 Archív Tatry s.r.o., Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš    
26. Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Jericha 24690€ 29628€ Zmluva o dielo EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice    
27. Stavebné úpravy a udržiavacie práce v miestnostiach "bývalý bar " a sociálne zariadenia Kultúrneho domu v Hybiach 6000€         - Objednávka 02016/116 Milan Brtáň, o32 31 hybe 661, IČO: 36990949    
28. Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Hybe 4998,69€ 5998,43€ Objednávka 02016/115 RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok, IČO: 36745821    
29. Stavebné úpravy okenných otvorov na objekte Kultúrneho domu v Hybiach 4821,19€ 5786€ Objednávka 02016/108 Stanislav Baldovský, Osloboditeľov 54/23, 05314 Spišský Štvrtok, IČO:40860558    
30. Oprava budovy Kultúrneho domu v Hybiach 18894,50€   - ZOD L.C.staving s.r.o., Ohradná 453, 03104 Liptovský Mikuláš, IĆO: 46955267    
31. Nákup hnedého uhlia českého   11041,80€ Objednávky Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924    
32. Prekrytie mlynského náhonu 14520,23€ 17424,28€ ZOD Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s r.o., Ul. 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732    
33. Stavebné úpravy , nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice 19800€ 237600€ ZOD APROG, a.s. Poprad, Hodžova3292/3, 05801 Poprad    
34. Zberný dvor a stojiská Hybe 44848,18€ 53817,82€ ZOD Cestné stavby liptovský Mikuláš, spol. s.r.o., Ul. 1 mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš    
35. Rozšírenie kamerového systému v onci Hybe 12541,50€ 15049,80€ ZOD Triton SECURITY, s.r.o., J.Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš    
36. Zberný dvor a stojiská Hybe - externý manažment 3500,00€ 42000€ Zmluva o poskytovaní služieb č.096/2017 Support and consulting s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO:36335576    
37. Zbermný dvor a stojiská   Hybe - Drvič odpadu pre zberný dvor 13432,50€ 16119,00€ Kúpna zmluva č.Z201761465_Z ŠTÝL EU s.r.o., Výšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír, IČO:45329478    
38. Rozšírenie inžinierskych sietí Obec hybe- časť " Medzi vodami" - SO 01 vodovod 15383,27€ 18459,92€ Zmluva o dielo č. 129/2017

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.a., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO:36672441

   
39- Nákup hnedého uhlia  8087€ 9704,40€ Objednávka Eugénia Zaťkova Predaj palív, Revolučná426/12, Liptovský Mikuláš,30520924    
40. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach 74842,14€ 89810,57€ Zmluva o dielo EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO: 31651518    
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem