Vytlačiť
Návštevy: 631

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Stavebník Obec Hybe v zastúpení starostom obce Ing. Karolom Pavlíčkom podal dňa 05.06.2019 na Mesto Liptovský Hrádok žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Plynofikácia kotolne obecného úradu Hybe"

Viac info v priloženom súbore :