Vytlačiť
Návštevy: 1147

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho konania a miestneho zist'ovania podl'a § 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.