Vytlačiť
Návštevy: 902

Vážení spoluobčania,

uplynulo desať rokov od uzatvárania nájomných zmlúv za hrobové miesta. Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na ďalších 10 rokov je v našej obci stanovená nasledovne:

Obec Hybe oznamuje nájomcom hrobového miesta, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. sú nájomníci povinní uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta s prenajímateľom. V súčasnosti sa vytvára nová elektronická evidencia hrobových miest, na základe ktorej sa na obecnom úrade budú uzatvárať zmluvy na nájom hrobového miesta.
Prosíme nájomníkov hrobových miest, ktorým príbuzní zomreli do 31.12.2008 aby od 1. mája 2018 do 31.12.2018 prišli uzatvoriť nové nájomné zmluvy a zaplatiť nájomný poplatok.