V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o znnene a doplnení niektorých zákonov v platnorn zneni Vám oznamujeme, že v termínoch

16.1.2018  od 8:00 do 15:30 hod.

17.1.2018  od 8:00 do 15:30 hod.

23.1.2018  od 8:00 do 14:30 hod.

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.. Obmedzená dístribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v priloženom súbore.

Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používáním tohto webu udeľujete súhlas s používaním cookies.