Vytlačiť
Návštevy: 22903

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.

Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad najmä

Prácu obecného úradu organizuje starosta. V obciach s väčším počtom pracovníkov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie starostu sa končí zvolením nového starostu a zložením sľubu. Spôsob volieb upravuje osobitný predpis.

Starosta

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: