Január

1.1.1923 narodil sa vo Vrútkach Ján Šorál,  učiteľ v Hybiach, hudobník, kultúrny a osvetový pracovník v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry.   (95. výročie narodenia)

12.1. 1873 narodil sa v Hybiach Ján Stano, roľník, dlhoročný starosta obce, funkcionár miestnych spolkov.  (145.výročie narodenia)

24.1. 1933 narodil sa v Hybiach PhDr. Pavol Rajniak, učiteľ, školský inšpektor, vedúci odboru školstva, kultúrno-osvetový pracovník.   (85.výročie narodenia)

28.1. 1928 narodil sa v Hybiach Ing. Ján Pallay, stavebný inžinier, projektant.   (90.výročie narodenia)

30.1.1963 zomrel v Prahe Emil Edgar, významný český architekt – teoretik a praktik sakrálnej architektúry, estetik, publicista, priekopník umeleckého dizajnu. Preštudoval a opísal hybské kostoly.   (55.výročie úmrtia)

31.1.1863 narodil sa v Nemeckej (Partizánskej) Ľupči Cyril Bodický,  evanjelický farár, spisovateľ, národný a osvetový pracovník, v r. 1887 a 1888 kaplán v Hybiach.   (155. výročie narodenia)

 Február

12.2.1908 zomrel v Necpaloch Štefan Reindl, katolícky učiteľ, neskôr notár, hudobník, zberateľ náboženských a ľudových piesní, publicista. V r.1886 –1890 pôsobil v Hybiach.     (110.výročie úmrtia)

14.2.1873 tragicky zahynul v Hybiach Ľudovít Klein, hybský notár a richtár, stoličný úradník, národovec - štúrovec a kultúrno-osvetový pracovník.   (145.výročie úmrtia)

20.2.1908 narodil sa v Kráľovej Lehote  Ondrej Jariabek, popredný slovenský divadelný, filmový a rozhlasový herec,  publicista a vysokoškolský pedagóg.       (110.výročie narodenia)

Marec

4.3. 1913 narodil sa v Hybiach Ľudovít Hayde, pracovník finančnej správy, člen Horskej služby a funkcionár športových klubov.  (105.výročie narodenia)

10.3.1973 zomrel v Bratislave Ing. Pavol Hopko, poľnohospodársky odborník a odborný publicista.   (45.výročie úmrtia)      (narodil sa 14.4.1896 v Hybiach)

10.3.1968 zomrel v Bratislave - Prievoze Jozef Janiš, evanjelický farár – senior pôsobiaci na Slovensku a v Juhoslávii, národovec a ľudovýchovný pracovník. V r.1911-1913 pôsobil ako kaplán v Hybiach.     (50.výročie úmrtia)

13.3.1783 narodil sa v Beňadikovej Melchior Andreánsky, katolícky farár, cirkevný hodnostár, národný a ľudovýchovný pracovník. V rokoch 1833 – 1836 pôsobil v Hybiach.             (235.výročie narodenia)  

17.3.1853 narodil sa Hybiach Belo Klein - Tesnoskalský, úradník, básnik, historik a publicista.     (165.výročie narodenia)  

20.3.1908 narodil sa vo Východnej Pavel Cholvád, evanjelický učiteľ (1927-1945), správca školy v Hybiach, hudobník a kultúrno-osvetový pracovník.            (110.výročie narodenia)  

22.3.1903 narodil sa Hybiach Jozef Dolánsky, roľník, veterinárny technik, divadelný ochotnícky herec, amatérsky maliar.     (115.výročie narodenia)

24.3.1938 zomrel v Košiciach Viktor Milan, katolícky farár, náboženský spisovateľ a prekladateľ, ľudovýchovný pracovník. V rokoch 1906/07 pôsobil ako kaplán v Hybiach.     (80.výročie úmrtia)   

31.3.1883 narodil sa Hybiach Ondrej Jariabek, st., remeselník, železničiar, národovec, starosta Podturne.     (135.výročie narodenia)

Apríl

2.4.1873 zomrel v Prešove Baltazár Ružiak, evanjelický vojenský farár, národovec, kultúrny a ľudovýchovný pracovník.      (145.výročie úmrtia)                 (narodil sa 2.3.1834 v Hybiach)                                        

4.4.1998 zomrel v Bratislave PhDr. Rudo Brtáň, CSc., básnik, slavista, významný literárny historik a publicista, prekladateľ.   (20.výročie úmrtia)           (narodil sa 9.10.1907 v Hybiach)

12.4.1913 narodil sa  v Banskej Štiavnici Július Trcka, učiteľ, spoločenský a kultúrno-osvetový pracovník. V rokoch 1945- 1973 pôsobil ako učiteľ a riaditeľ školy  v Hybiach.           (105.výročie narodenia) 

27.4.1973 zomrel v Košiciach Vojtech Adamec, učiteľ, dirigent, zbormajster a hudobný skladateľ. V roku 1948 učil v Hybiach.      (45.výročie úmrtia)

29.4.1938 narodil sa v Hybiach Albert Šmihula, básnik a maliar.       (80.výročie narodenia) 

Máj

1.5.1878 narodil sa v Hybiach Prof. Ondrej Čáni, gymnaziálny profesor, matematik a fyzik.           (140.výročie narodenia)

11.5.1908 narodil sa v Hybiach Peter Marušiak, učiteľ, funkcionár KSČ, poslanec SNR (1948-1954), povereník potravinárskeho priemyslu, riaditeľ Ústrednej straníckej školy, po r.1970 vylúčený z KSČ.         (110.výročie narodenia) 

18.5.1888 zomrel v Liptovskom Mikuláši Ján Krivoss, obchodník, národovec, richtár Lipt. Mikuláša.    (Narodil sa 23.12. 1832 v Hybiach) 

22.5.1968 zomrel v Brutovciach Ladislav Stolárik, rímsko-katolícky farár, publicista, po r.1948 prenasledovaný a väznený. (50.výročie úmrtia)           (Narodil sa 3.11.1911 v Hybiach)

27.5.1938 narodil sa v Hybiach Jaroslav (Slavo) Marušiak, prekladateľ, redaktor a dramaturg slovenského rozhlasu.   (80.výročie narodenia)                    

28.5.1923 narodil sa v Hybiach  Ing. arch. Dušan Jarjabek, CSc., architekt a vedecký pracovník.   (95.výročie narodenia) 

31.5.1903 narodil sa v Holíči PhDr. Oto Holúsek, rímsko-katolícky farár, pedagóg, publicista, kultúrno-osvetový pracovník.  V rokoch 1931-38 pôsobil v Hybiach. (115.výročie narodenia)         

Jún

5.6.1913 narodila sa v Hybiach Ružena Jariabeková, zaslúžilá učiteľka, režisérka ochotníckeho divadla, priekopníčka detského divadla na Slovensku.      (105.výročie narodenia)

6.6.1873 narodil sa v Pekelníku Ignác Kojda, rímsko-katolícky farár, národný buditeľ, publicista, vlastivedný a osvetový pracovník. V rokoch 1901 – 1903 pôsobil ako kaplán v Hybiach.            (145.výročie narodenia)

6.6.1993 zomrela v Likavke Ľudmila Dolánska, zaslúžilá ochotnícka divadelná herečka, kultúrno – osvetová pracovníčka.                     (25.výročie úmrtia)

16.6.1998 zomrel v Bratislave  Ing. arch. Dušan Jarjabek, CSc., architekt a vedecký pracovník.              (20.výročie úmrtia)

20.6.1973 zomrel v Bratislave PhDr. Ondrej Mrlian, redaktor, literárny historik, prekladateľ a publicista.         (45.výročie úmrtia)

23.6.1933 narodil sa  v Hybiach Daniel Teplický, insitný maliar, kultúrno – osvetový pracovník, folklorista.          (85.výročie narodenia)

Júl

9.7.1998 zomrel vo Východnej Ján Kováč, rímsko-katolícky farár, prekladateľ a publicista. V rokoch 1958 – 1967 administroval farnosť v Hybiach                              (20.výročie úmrtia)

16.7.1908 narodil sa v Hybiach MUDr. Rudo Rajniak, lekár, publicista, osvetový pracovník.     (110.výročie narodenia)

25.7.1933 zomrel v Bratislave  ThDr. Michal Lúčanský, evanjelický farár, básnik, prekladateľ, VŠ pedagóg. V r.1927 administroval hybský evanjelický zbor.   ( 85.výročie úmrtia)

25.7.1813 zomrel v Hybiach  Ján Trnka - Trnkótzy, evanjelický učiteľ a richtár mestečka (1799- 1913). (205.výročie úmrtia)                                          (Narodil sa 9.5.1742 v Jamníku)

26.7.2008 zomrela v Bratislave  Prof. Ing. Emília Juhásová, DrSc., rod.Chrobáková, vysokoškolská učiteľka, vedecká odborníčka v stavebníctve. ( 10.výročie úmrtia)     (Narodila sa 24.8.1942 v Hybiach)

28.7.1748 narodil sa vo Veličnej Matej Šulek, evanjelický farár, básnik, historik a osvetový pracovník. V rokoch 1776 – 1778 pôsobil v Hybiach.                          (270.výročie narodenia)

30.7.1848  zomrel v Hybiach Jozef Jurányi, evanjelický učiteľ, národovec, zakladateľ žiackeho spolku miernosti.                      (170. výročie úmrtia)

August

15.8.1888 narodil sa v Ondrašovej  Vendelín Stolárik, rím.-kat. učiteľ, národovec,  publicista, kultúrny a osvetový pracovník. V rokoch 1910-1940 pôsobil   v Hybiach.      (130.výročie narodenia) 

16.8.1883 narodil sa v Nemeckej (Partizánskej) Ľupči Ervín Smatek, notár, okresný náčelník, ministerský radca, v rokoch 1931 – 1934 zborový dozorca evanj.cirkevného zboru v Hybiach.                   (135.výročie narodenia)

16.8.1858 narodil sa v Hybiach Mikuláš Ladislav Guoth, notár, neskôr hlavný župný notár, veršovník, včelár a kultúrno-osvetový pracovník.                   (160.výročie narodenia)

18.8.1738 zomrel v Štítniku Samuel Antoni, evanjelický kazateľ – superintendent a náboženský spisovateľ. V rokoch 1699 – 1701 pôsobil v Hybiach.   (280.výročie úmrtia)

19.8.1813 narodil sa v Ružomberku Štefan Nikolaj Hýroš, rím.- kat. farár, historik, národný dejateľ a publicista. V Hybiach pôsobil v rokoch 1851-1859.   (205.výročie narodenia)

24.8.1828 narodil sa v Hybiach Gustáv Krmešský, kandidát vo voľbách do uhorského snemu v r. 1865.                   (190.výročie narodenia)

25.8.1993 zomrel v Bratislave Peter Marušiak, učiteľ, funkcionár KSČ, poslanec SNR (1948-1954), povereník potravinárskeho priemyslu, riaditeľ Ústrednej straníckej školy, po r.1970 vylúčený z KSČ.   (25.výročie úmrtia)

 September

1.9.1963 zomrel v Bratislave PhMr. Žiška Šimkovic, lekárnik, funkcionár Slovenskej lekárnickej spoločnosti.    (55.výročie úmrtia)                           (narodil sa 2.5.1896 v Hybiach)

6.9.1973 zomrel v Prahe JUDr. Emil F. Nový, právnik, verejný a kultúrny pracovník.                        (45.výročie úmrtia)

9.9.1888 zomrel v Hybiach Ján Juraj Kraus, evanjelický farár, národovec, osvetový pracovník.              (130.výročie úmrtia)

17.9.2008 zomrel v Bratislave PhDr. Ondrej Marušiak, DrSc., literárny historik a kritik, prekladateľ, redaktor. (10.výročie úmrtia)                             ( Narodil sa 14.2.1926 v Hybiach)

24.9.1843 narodil sa v Zákamennom – Kline Anton Klimčík, rim.-kat. farár - dekan, publicista, historik a osvetový pracovník. V rokoch 1889 – 1919 pôsobil v Hybiach. (175.výročie narodenia)

Október

2.10.1873 zomrel v Košiciach MUDr. Daniel Pavella, pľúcny lekár v Košiciach, V. Hágoch, Lipt. Mikuláši, riaditeľ Okresného ústavu národného zdravia v Trstenej.   (45. výročie úmrtia)      (Narodil sa 23.9.1914 v Hybiach)

3.10.1828 narodil sa v Hybiach Ján Choma, dlhoročný mestský notár a národovec.                      (190. výročie narodenia)

6.10.1903 zomrel v Német Peregu Miloslav Jurányi, evanjelický učiteľ, národovec a kultúrno – osvetový pracovník. (115. výročie úmrtia)         (Narodil sa 29.9.1845 v Hybiach)

8.10.1818 narodil sa v Hybiach Ľudovít Orphanides, evanjelický učiteľ, ovocinár, publicista, národovec a kultúrno – osvetový pracovník.                      (200. výročie narodenia)

11.10.1933 zomrel v Hybiach, Peter Ružiak,  roľník, národovec, vedúci funkcionár urbárskeho spolku a člen obecného zastupiteľstva, presbyter evanj.zboru.                 (85.výročie úmrtia)

21.10.1918 zomrel v Liptovskom Mikuláši Jonáš Rudolf Guoth, národovec, bankový úradník, kultúrny a osvetový pracovník, básnik a publicista.         (100.výročie úmrtia)  (narodil sa 17.9.1856 v Hybiach)

28.10.1948 zomrel v Hybiach Daniel Bosý, hospodársky úradník, včelár – odborný pracovník a publicista.               (70.výročie úmrtia)                                (narodil sa  7.4.1919 v Hybiach)

29.10.1873 narodil sa v Hybiach Ondrej Stanček, murársky majster - palier.     (145.výročie narodenia)

November

18.11.1883 narodil sa  v Spišskom Podhradí Andrej Varsányi, rim.-kat. farár, osvetový pracovník, náboženský spisovateľ. V roku 1907 pôsobil ako kaplán v Hybiach.                                  (135.výročie narodenia)

22.11.1853 narodila sa v Hybiach Hermína Orphanidesová, veršovníčka, spisovateľka pre deti, zberateľka ľudovej slovesnosti.                     (165.výročie narodenia)

30.11.1903 narodil sa v Smrečanoch  Ľudmila Dolánska, zaslúžilá ochotnícka divadelná herečka, kultúrno – osvetová pracovníčka.                 (115.výročie narodenia)

30.11.1888 narodil sa v Hybiach  Blažena Šimkovicová, evanjelická učiteľka na školách v Hybiach, v Modre a v Bratislave, kultúrno – osvetová pracovníčka.  (130.výročie narodenia)

December

3.12.1973 zomrel v Brodskom PhDr. Oto Holúsek, rímsko-katolícky farár, pedagóg, publicista, kultúrno-osvetový pracovník.  V rokoch 1931-38 pôsobil v Hybiach.  (45.výročie úmrtia)

3.12.1908 narodil sa v Liptovskom Jáne ThDr. Mikuláš Stanislav, rímsko-katolícky farár, pedagóg, náboženský spisovateľ, významný slovenský biblista..  V rokoch 1936-37 pôsobil ako kaplán v Hybiach.                                          (110.výročie narodenia)

4.12.1848 narodil sa v Hybiach  Prof. Ján Ďalak, evanjelický teológ, národovec, gymnaziálny profesor  pôsobiaci v Bielorusku – v Minsku.    (170.výročie narodenia)

9.12.1918 narodil sa v Hybiach JUDr. Ondrej Žiška, právnik, prekladateľ, kultúrny a verejný pracovník              (100.výročie narodenia)                    

18.12.1868 narodil sa v Hybiach JUDr. Gabriel Staroň, advokát, národovec, verejný a cirkevný funkcionár.          (150.výročie narodenia)

20.12.1888 zomrel v Hybiach   MUDr. Jonáš Bohumil Guoth, lekár, národovec, publicista, kultúrny a osvetový pracovník.                   (130.výročie úmrtia)

21.12.1913 narodil sa v Hybiach Miloš Harman, včelár- zlepšovateľ, včelmajster na odbornej škole.                                 (105.výročie narodenia)

27.12.1908 narodil sa v Šuňave Prof. Štefan Šmálik, rímsko-katolícky farár, pedagóg, historik, publicista, kultúrno-osvetový pracovník.  V rokoch 1938-46pôsobil v Hybiach.  (110.výročie narodenia)

28.12.1963 zomrel v Liptovskom Mikuláši Miloš Janoška, evanjelický učiteľ, školský inšpektor, priekopník turistiky, národovec, publicista. V rokoch 1934 – 1959 zastával funkciu zborového dozorcu evanjelickej cirkvi v Hybiach.      (55.výročie úmrtia)

30.12.1888 zomrel v Liptovskom Michale  Štefan Nikolaj Hýroš, rím.- kat. farár, historik, národný dejateľ a publicista. V Hybiach pôsobil v rokoch 1851-1859. (130. výročie úmrtia).

 

Zostavil: PaedDr. Stanislav Žiška (prípadné námety a doplnky posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Viac informácií Rozumiem