Vytlačiť
Návštevy: 84

Obec Hybe na základe §6 ods.1 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. v spojení s §6 ods.12 písm.c zák. č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 2./2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 v znení VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe