Vytlačiť
Návštevy: 302

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. ... /2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/ 2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe.