Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2016

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č. 5/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č. 4/2016

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č. 3/2016

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č. 2/2016

ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť schváleného Územného plánu obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.1/2016

Podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 
Powered by Phoca Download