Hore

Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.3/2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.2/2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe č.1/2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Hybe č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovani žúmp podl'a miestnych podmienok

 
 
Powered by Phoca Download