Hore

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hybe č.1/2017

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Hybe

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hybe č.2/2017 - NÁVRH

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

 
 
Powered by Phoca Download